Πως λειτουργούν τα εργαλεία αέρος;

Μάθετε πως χρησιμοποιείται ο αέρας στα εργαλεία του επαγγελματία και ερασιτέχνη.

Τα εργαλεία αέρος λειτουργούν με έναν αεροσυμπιεστή, δηλαδή με το κοινώς λεγόμενο κομπρεσέρ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών εργαλεία αέρος για πολλές εργασίες, τόσο για επαγγελματική όσο και για εραστιχενική χρήση, όπως για παράδειγμα τα δραπανοκατσάβιδα, τα έκκεντρα και παλμικά τριβεία, οι λειαντήρες, οι πριτσιναδόροι, τα ερόκελια, τα καρφωτικά και οι γρασσαδόροι. Ο αεροσυμπιεστής τροφοδοτεί αέρα υπό πίεση σε αυτά τα εργαλεία, ώστε να έχουν ενέργεια να δουλέψουν.

Σκοτινός χώρος με εργαλεία

Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή έχει ως στόχο την παραγαωγή πεπιεσμένου αέρα. Συγκεκριμένα, ο αεροσυμπιεστής παραλαμβάνει αέρα από το περιβάλλον και τον συμπιέζει, αυξάνοντας την πίεση και την πυκτόντητά του. Εφόσον αυξάνεται η πυκνότητα του αερίου, μειώνεται ο όγκος του, κάτι που επιτρέπει την εύκολη αποθήκευσή του σε ελεγχόμενους κλειστούς χώρους που ονομάζονται αεροφυλάκια. Οι αεροσυμπιεστές λειτουργούν είτε με ηλεκτρική ενέργεια είτε με κινητήρα βενζίνης.

Οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές είναι παλινδρομικής κίνησης και περιλαμβάνουν κυλίνδρους σε σειρά. Ο κύλινδρος πρώτης βαθμίας αναρροφά τον αερά και το έμβολο κινείται προς τα πάνω. ταυτόχρονα, ο αέρας στον ανώτερο κύλινδρο συμπιέζεται και ωθείται προς τα έξω.

Οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές είναι ιδανικοί για πληθώρα εφαρμογών, καθώς βγαίνουν σε διάφορους τύπους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές, οι οποίοι είναι αθόρυβοι, πιο στιβαρής κατασκευής και χρειάζονται μικρότερη συντήρηση, καθώς τα μέρη τους υπόκεινται σε λιγότερη φθορά. Έτσι, μπορούν να λειτουργούν συνεχόμενα, κάτι είναι απαραίτητο για βιομηχανικές χρήσεις. Επιπλέον, είναι πιο οικονομικοί στη λειτουργία τους από τους εμβολοφόρους, επειδή είναι πιο αποδοτικοί ενεργειακά, καθώς δεν έχουν απώλεια ενέργειας λόγω τιβής.

Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές λειτουργούν με την εισαγωγή αέρα μέσω του φίλτρου, ο οποίος στη συνέχεια εγκλωβίζεται λόγω της περιστροφικής κίνησης των κοχλιών. Καθώς ο χώρος μεταξύ των κοχλιών μικραίνει, ο αέρος συμπιέζεται και αποθηκεύεται, ώστε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε διάφορες εφαρμογές.

Διαφορές μεταξύ εργαλειών αέρα και ηλεκτρικών.

Ο πεπιεσμένος άερα χρησιμοποιείται στη συνέχεια, για να παράσχει ενέργεια στα εργαλεία αέρος, έτσι ώστε να μειωθεί η ανάγκη σε ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια από καύσιμα. Τα εργαλεία αέρος είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με συγκεκριμένη πίεση ροής, η οποία αν δεν επιτευχθεί, τότε το εργαλείο έχει χαμηλή παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος εργασίας καθώς και η απαιτούμενη δαπάνη ενέργειας. Γι’ αυτό το λόγο, το μήκος του σωλήνα που συνδέει το εργαλείο αέρος με τον αεροσυμπιεστή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό, ώστε να μην πέφτει η πίεση. Για να λειτουργήσει άριστα το σύστημα, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν ταχυσύνδεσμοι, οι οποίοι αυξάνουν πολύ την πίεση. Για να αποφευχθεί το άλλο άκρο, δηλαδή η πολύ υψηλή πίεση, η οποία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, εφαρμόζονται ρυθμιστές πίεσης.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία των εργαλείων αέρος είναι η ανάγκη για λίπανση, καθώς ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει σκουριά, ειδικά λόγω της συνεχούς ροής αέρα. Τα εργαλεία αέρος που χρειάζονται λίπανση το αναγράφουν στη συσκευασία τους, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε ότι υποχρεωτικά χρειάζονται λίπανση τα αερόκλειδα, τα παλμικά κατσαβίδια, τα ματσακόνια, τα αεροτρύπανα και τα καρφωτικά.

Το παρόν συντάχθηκε με την συμβολή των εμπειρογνόμων του MrTool.gr στο χώρου του εργαλείου.

Tools for everyone and anything: mrtool.gr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store