Πως λειτουργούν τα εργαλεία αέρος;

Μάθετε πως χρησιμοποιείται ο αέρας στα εργαλεία του επαγγελματία και ερασιτέχνη.

Τα εργαλεία αέρος λειτουργούν με έναν αεροσυμπιεστή, δηλαδή με το κοινώς λεγόμενο κομπρεσέρ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών εργαλεία αέρος για πολλές εργασίες, τόσο για επαγγελματική όσο και για εραστιχενική χρήση, όπως για παράδειγμα τα δραπανοκατσάβιδα, τα έκκεντρα και παλμικά τριβεία, οι λειαντήρες, οι πριτσιναδόροι, τα ερόκελια, τα καρφωτικά και οι γρασσαδόροι. Ο αεροσυμπιεστής τροφοδοτεί αέρα υπό πίεση σε αυτά τα εργαλεία, ώστε να έχουν ενέργεια να δουλέψουν.

Σκοτινός χώρος με εργαλεία
Σκοτινός χώρος με εργαλεία
Διαφορές μεταξύ εργαλειών αέρα και ηλεκτρικών.

Tools for everyone and anything: mrtool.gr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store